РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА СПИСАНИЕТО НОТАРИУС (2020-2023)

 1. КИТАНОВСКА СВЕТЛАНА, нотар од Кочани (главен и одговорен уредник)
 2. БАСНАРКОВА ЈАСМИНА КАРТАЛОВА, нотар од Тетово
 3. ВЕЛЕСКА НАТАША, нотар од Прилеп
 4. РЕЏЕПИ ПРПАРИМ, нотар од Гостивар
 5. СТОЕВ ЦЕЦА МАЛЕВА, нотар од Гевгелија

надворешни членови

 1. проф. д-р КОЕВСКИ ГОРАН, декан на правниот факултет „Јустинијан први“
 2. г-дин ИЗАИРИ САДУЛА, судија во Основен суд Тетово

 

КОМИСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

 1. ВЕСОВА МЕРИ, нотар од Скопје (Претседател)
 2. АЈДАРИ МАЈЉИНДА, нотар од Скопје
 3. БОШКОВСКИ ТОДОР, нотар од Тетово
 4. ИВАНОВ ВЛАДИМИР, нотар од Кочани
 5. СТОЈАНОСКА ЕЛИЗАБЕТА, нотар од Прилеп

 

ad hoc РАБОТНО ТЕЛО ЗА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ И Е-СИСТЕМИТЕ ПРИ НКРСМ

 1. АНДОНОВСКИ ВАНЧО, нотар од Скопје
 2. ДИМОВСКА ОЛГА, нотар од Скопје
 3. МИТКОВ ПЕТАР, нотар од Скопје

КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОТАРИ

 1. Проф. д-р Татјана Зоровска Камиловска – професор на Правен факултет,, Јустинијан Први,, 
 2. Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска – директор на Академијата за судии и јавни обвинители,, Павел Шатев,,
 3. Г-дин м-р Селим Адеми – член на Судски совет на Република Северна Македонија, 
 4. Нотар Соња Божинкочева и 
 5. Нотар Вирѓинија Баута.