1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплина на вработени во Стручна служба на НКРСМ
2. Правилник за дополнување на Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка на Нотарската комора на Република Македонија од 29.09.2007 год. и 27.03.2010 год.
3. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија
4. Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка на Нотарската комора на Република Северна Македонија
5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапување по претставки со кои се бара поведување на дисциплинска постапка против нотар јули 2018 година
6. Правилник за изменување на Правилникот за нотарски печати и штембили
7. Правилник за изменување на Правилникот за нотарските исправи
8. Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот СЛ. Весник на РСМ бр.75 од 10.4.2019
9. Правилник за постапување по претставки предлози и иницијативи за поведување на ДП
10. Правилник за раб време измени 2017
11. Правилник за работа на Собранието на НКРСМ
12. Правилник за работа на Стручен совет на Нотарска комора
13. Правилник за работа на Стручниот совет на Нотарска комора
14. Правилник за регистар на тестаменти
15. Правилник измени - СЛ бр 80 2017
16. Правилник за депонирање на потписи во Нотарската комора на РСМ
17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за претставки
18. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплина на вработени во Стручна служба на НКРСМ
19. Правилник за прием и практично усовршување на нотарските приправници
20. Правилник за работа на Редакцискиот одбор на списанието Нотариус
21. Правилник за вршење надзор над работењето на нотарите
22. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работа на Стручниот совет на Нотарска комора
23. Правилник за работа на Комисија за спроведување на конкурс за именување на нотари
24. Правилник за работа на Надзорниот одбор на Нотарска комора на РСМ
25. Правилник за работа на Управниот одбор на Нотарска комора на РСМ
26. Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка на НКРСМ-пречистен текст
27. Правилник за постапување по преставки против нотар, заменик нотар и нотар кој привремено ја врши службата-пречистен текст
28. Правилник за работа на Стручниот совет на НКРСМ-пречистен текст
29. Правилник за работен ред и дисциплина на вработените во Стручна служба на НКРСМ-пречистен текст
30. Правилник за работа на Комисијата за етички прашања
31. Правилник за организација, работа и плата на Стручната служба на НКРСМ
32. Правилник за изменување на Правилникот за евидентирање во Регистар на тестаменти
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30