Ред.број
     Подзаконски акти

1. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот и водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на нивното издавање и одземање (Сл.Весник на РМ, бр.99/2011)
2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други формални дејствија (Сл.Весник на РМ, бр. 38/2012)
3. Правилник за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во РМ (Сл.Весник на РМ, бр. 01/2008)
4. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во РМ (Сл.Весник на РМ, бр.148/2008)
5. Правилник за работно време на нотарските канцеларии (Сл.Весник на РМ, бр.21/2008)
6. Правилник за утврдување на опремата и просториите за вршење на нотарската служба (Сл.Весник на РМ, бр.31/2008)
7. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за утврдување на опремата и просториите за вршење на нотарската служба (Сл.Весник на РМ, бр.32/2008)
8. Правилник за формата, начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и за формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите (Сл.Весник на РМ, бр.55/2010)
9. Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот и водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот како и начинот на нивното издавање и одземање (Сл.Весник на РМ, бр.55/2010)\
10. Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање како и преземање на други формални дејствија (Сл.Весник на РМ, бр.55/2010)
11. Правилник за полагање нотарски испит (Сл.Весник на РМ, бр.31/2008)
12. Одлука на Уставен суд на РМ (Сл.Весник на РМ, бр.21/2008)
13. Одлука на Уставен суд на РМ (Сл.Весник на РМ, бр.08/2008)
14. Нотарска тарифа (Службен весник на РМ, бр. 108/2012)
15.

Правилник за измена на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите

16.

Нотарска тарифа (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

17.

Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги... (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

18.

Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање... (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

19.

Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

20.

Правилник за поблиските услови за просторот, опремата и фирмата на нотарската канцеларија (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

21.

Правилник за работното време на нотарските канцеларии (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

22.

Правилник за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето... (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

23.

Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање... (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

24.

Правилник за бројот и распоредот на службените седишта и службените подрачја за кои се именуваат нотарите (Службен весник бр. 226 од 30.12.2016 год.)

25.

Правилник за изменување на правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија (Службен весник бр. 80 од 29.6.2017 год.)

26. Правилник за изменување на правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија (Службен весник бр.110 од 14.06.2018 год.)
27. Правилник за изменување на Правилникот за работното време на нотарските канцеларии (Службен весник на Република Македонија бр. 165 од 16 ноември 2017 година)
28. Нотарска тарифа за изменување на Нотарска тарифа (Службен весник бр. 33 од 08.02.2019 год.)
29. Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот (СЛ. Весник на РСМ бр.75 од 10.04.2019)
30. Правилник за изменување на Правилникот за нотарските исправи
31. Правилник за изменување на Правилникот за нотарски печати и штембили
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30