ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

 1. Нотар Дрита Лимани - од 01.04.2020 година работи од 08:30 до 15:00 ч.
 2. Нотар Жаклина Николиќ ќе работи од 08:30 - 16:30 ч. со време за прием на странки од 10:00 до 12:00 ч. и од 14:00 до 16:00 ч.
 3. Нотар Катерина Митревска ќе работи со редовно работно време односно со прием на странки од 09:00 до 16:00 ч.
 4. Нотар Нада Палиќ ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 5. Нотар Mетодија Ристоски ќе работи од 08:30 до 16:30 со време за прием на странки од 09:30-11:30ч. и 13:00-15:00 ч.
 6. Нотар Вера Станоевска ќе работи од 09:30 до 15.00 ч. со прием на странки 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 7. Нотар Зафир Хаџи-Зафиров ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 16:00 ч.
 8. Нотар Дарко Стојкоски ќе работи од 08:30 до 16:00 ч., додека со странки ќе работи од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16:00 ч.
 9. Нотар Ирфан Тахири ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 10. Нотар Емилија Манолева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 11. Нотар Елена Пенџерковски ќе работи од 09:00 до 14:00 ч.
 12. Нотар Хакија Чоловиќ ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 13. Нотар Весна Паунова ќе работи од 10:00 до 15:30 ч.
 14. Нотар Олга Димовска ќе работи со странки од 10:00 до 14:00 ч.
 15. Нотар Ана Јолакоска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:00 до 14:00 ч.
 16. Нотар Лазар Козаровски ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.
 17. Нотар Ана Петровска ќе работи од 09:00 до 15:30 ч. 
 18. Нотар Слободан Поповски ќе работи од 09:00 до 11:00 ч.
 19. Нотар Анета Петровска Алексова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч., додека со странки ќе работи од 09:30 до 11:30 и од 13:00 до 15:00 ч.
 20. Нотар Весна Дончева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч., со претходно закажан термин.
 21. Нотар Ирфан Јонузовски ќе работи од 09:30 до 14:30 со прием на странки од 11:00 до 12:00 ч.
 22. Нотар Анастасија Петреска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки во текот на целото работно време со претходно телефонски договорен термин.
 23. Нотар Наташа Пејкова ќе работи од 09:00 до 14:00 ч.
 24. Нотар Роза Николова ќе работи само со претходно закажани термини и итни случаеви.
 25. Нотар Зорица Пулејкова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 26. Нотар Мајљинда Ајдари ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 27. Нотар Снежана Бубевска ќе работи само со странки кои имаат закажано термин за прием.
 28. Нотар Лидија Смиљаноска ќе работи само со итни, претходно закажани и неодложни предмети.
 29. Нотар Симона Николиќ ќе работи од 10 до14 ч.
 30. Нотар Владимир Голубовски ќе работи од 09:30 до 14:00 ч, прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:30 до 14:00 ч.
 31. Нотар Љубица Стефкова Начевска ќе работи секој работен ден од 08:30 до 14:00 ч.
 32. Нотар Стела Лазаревска ќе работи од 08:30 до 15:00 ч., а со странки ќе работи од 10:00 до 12:00 ч. и од 13:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БЕРОВО

 1. Нотар Татјана Миовска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Емилија Георгиеска Аџиска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Јован Ѓорѓовски ќе работи од 11:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Николина Јакимоска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16.00 ч.
 2. Нотар Горан Димановски ќе работи од 08:30 до 14:00 додека со странки ќе работи од 09:00 до 11:00 и од 12:00 до 13:00 ч.
 3. Нотар Александра Петровска Ангеловска ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 14:00 до 16:00 ч.
 4. Нотар Виолета Ангеловска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 5. Нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од 9:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

 1. Нотар Гоце Ѓуракоски ќе работи од 08:30 до 12:30 ч.
 2. Нотар Тања Аспорова ќе работи од 09:00 до 15:30 ч.
 3. Нотар Анида Цецева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 4. Нотар Магдалена Ордева ќе работи од 09:00 до 15:00 часот со прием на странки од 10:00 до 14:00 часот.
 5. Нотар Елена Мартинова ќе работи од 09:00 до 14:30 ч.
 6. Нотар Звонимир Јованов ќе работи од 09.00 до 13.00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Нада Прочкова ќе работи со прием на странки од 10:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Маргарита Вангелова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 3. Нотар Цеца Малева-Стоев ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 4. Нотар Соња Стојчева ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 5. Нотар Ѓорѓи Николов ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

  Сите нотари на ова подрачје ќе работат од 09.00 до 15:00 ч.

        

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

 1. Нотар Агрон Чутра ќе работи од 09:00 до 11:00 и од 12:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

 1. Нотар Богданка Димитровска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.
 2. Нотар Боро Атанасовски ќе работи од 09:00 до 15:30 ч., со прием на странки од 09:00 до 11:00 и 13:00 и 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

 1. Нотар Митко Милков ќе работи од 08:30 до 15:00 ч.
 2. Нотар Пане Нацев ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

 1. Нотар Букурије Алими ќе работи со странки од 10:00-14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

 1. Нотар Светлана Китановска ќе работи од 09:30 до 15:00 ч.
 2. Нотар Владимир Иванов ќе работи од 08:30 до 16:30 со прием на странки од 09:00 до 11:00 ч. и од 13:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

 1. Нотар Еџевит Аљији ќе работи од 09:00 до 15:00 со прием на странки од 10:00-12:00ч. и од 13:00-15:00 ч.
 2. Нотар Мартин Божиновски ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Артан Раховица ќе работи со страни од 11:00 до 13:00 ч.
 4. Нотар Сузан Лимани ќе работи од 09:00 до 15.00 ч.
 5. Нотар Марјан Коцевски ќе работи од 09:00 до 15:00 со прием странки од 09:30 до 11:30 и до 13:00 до 15:00 со пауза од 11:30 до 12:00 ч.
 6. Нотар Арбана Дестани Адеми ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 7. Нотар Анита Цветановска ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 8. Нотар Јорданка Митевска ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

 ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО НЕГОТИНО

 1. Нотар Ванчо Тренев ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Зарија Апостолова ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Васил Кузманоски ќе работи од 10:30 -14.30 ч. со претходно закажување на термин за странките
 2. Нотар Едмонд Шазимани ќе работи од 09:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Мирче Ристески ќе работи од 10:00 - 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Трајко Маркоски ќе работи од со прием на странки од 10:00 до 12:00 и 12:00 до 14:00 ч.
 2. Нотар Наташа Велеска ќе работи од 08:30 до 16:30, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 3. Нотар Боге Дамески ќе работи од 9,30 до 15.30, со прием на странки од 9:30 до 11:30 и од 13:30 до 15:30 ч
 4. Нотар Татјана Адамоска - Конеска - нотарската канцеларија ќе работи во случај на итни и закажани предмети, со претходен телефонски повик. На 4 мај 2021 г. нотарската канцеларија нема да работи.
 5. Нотар Елизабета Стојаноска ќе работи со странки од 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ

 1. Нотар Љупчо Јорданов ќе работи од 10:00 до 15:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

 1. Нотар Николче Павловски ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Мексуд Максуд ќе работи 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:30 и од 12:30 до 14:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

 1. Нотар Јадранка Коцевска ќе работи од 09:30 до 11:30 ч. и од 13:30 до 15:30ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА

 1. Нотар Беса Кадриу ќе работи од 10:00 до 14:00 ч. на 18, 19 и 20 јануари нотарската канцеларија нема да работи.
 2. Нотар Афрдита Билали ќе работи со прием на странки од 10:00-12:00ч. и од 13:00 до 15:00 часот и тоа само за оние постапки кои се итни. од 26.04.2021 до 05.05.2021 г. нотарската канцеларија нема да работи.
 3. Нотар Неѓми Алиу ќе работи од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Стевица Јанева ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:30 до 11:00 и од 13:30 до 15:30 ч.
 2. Нотар Јован Пешовски ќе работи од 08:30 до 15:00 ч. со прием на странки од 12:30 до 13:30 ч.
 3. Нотар Елена Милушева Сапунџиева ќе биде отсутна од 05.04.2021 до 14.05.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

 1. Нотар Лирим Абдили ќе работи со работно време од 09:00 - 14:30ч.
 2. Нотар Ариф Незири ќе работи со работно време од 08:30 - 13:00ч. 
 3. Нотар Тодор Бошковски ќе работи со работно време од 09:00 - 15:00ч.
 4. Нотар Фатиме Дурмиши ќе работи со работно време од 09:30 - 15:00ч.
 5. Нотар Јасмина Карталова Баснаркова ќе раобти од 8:30 до 14:00 ч.
 6. Нотар Снежана Ѓорѓеска Видоеска ќе работи секој работен ден од 09:00 до 15.00 ч.
 7. Нотар Весна Масловариќ Костовска ќе работи со странки од 10:00 до 14:00 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Марија Барзова ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 2. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе работи од 08:30 до 13:30 ч.
 3. Нотар Весна Веселиновска ќе работи од 08:30 до 14:00 ч.
 4. Нотар Ленче Каранфиловска ќе работи од 08:30 до 16:00, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 5. Нотар Елена Ристовска ќе работи од 08:30 до 16:00, со прием на странки од 09:00 до 11:00 и од 13:00 до 15:00 ч.
 6. Нотар Александар Гуњовски ќе работи од 09.00 до 16.00 часот, со прием на странки од 10.00 до 13.30 часот или со претходно закажан термин
 7. Нотар Лидија Рибарева ќе работи од 08:30 до 16:30 ч. со прием на странки од 09:00 до 11:00 ч. и од 14:00 до 16:00 или по повик на странка надвор од работното време.
 8. Нотар Лидија Илиевска ќе работи од 09:00 до 15:00 ч. со прием на странки од 10:00 до 12:00 ч.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30