ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2008-2011)
1.ЕМИЛИЈА ХАРАЛАМПИЕВА, нотар од Скопје
2.ВЕСНА СТОЈЧЕВА, нотар од Скопје
3.СТАНКА ГОРИЧАН, нотар од Охрид

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2011-2014)
1.ДЕСКОСКА ГОРДАНА, нотар од Охрид,
2.КАРАНФИЛОВСКА ЛЕНЧЕ, нотар од Штип
3.СЕРАФИМОСКИ ИВО, нотар од Тетово

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2014-2017)
1.ГОРДАНА ДЕСКОСКА, нотар од Охрид
2.ИВО СЕРАФИМОСКИ, нотар од Тетово
3.ФИЛИП ТРИФУНОВСКИ, нотар од Гостивар

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА НОТАРСКА КОМОРА НА РМ (2017-2020)
1.МАРКОСКИ ТРАЈКО, нотар од Прилеп
2.МИТКОВ ПЕТАР, нотар од Скопје
3.ТОПАЛОСКА ТАНА, нотар од Охрид