Согласно законската обврска за редовно стручно усовршување и едукација на нотарите, на 11 и 12 мај 2019 година, во хотел Изгрев, Струга се одржаа редовните пролетни Нотарски денови во организација на Нотарската комора на Република Северна Македонија.

9

 

Покрај задолжителното присуство на сите нотари и дел од вработени во нотарските канцеларии, овие Нотарски денови беа збогатени и со присуството на претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје – г-дин Илир Сулејмани, заменик претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје – судија Наталија Донева, деканот на Правниот факултет Јустинијан први Скопје – проф. д-р Горан Коевски, професорите на Правниот факултет –проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, проф. д-р Ана Павловска Данева, проф. д-р Никола Тупанчески и професорот во пензија, д-р Арсен Јаневски, судијата во Апелационен суд во Битола - Бошко Богдановски, државниот советник во Министерството за правда – г-ѓа Љубица Караманди Попчески, претставникот на Комората на извршители – г-ѓа Елена Стрезовска, извршител од Охрид, членот на Комисијата за полагање на нотарски испит – Златко Николовски, нотар во пензија и надворешните соработници на Нотарската комора – Ранко Максимовски, Фиданчо Стоев и Теофил Томановиќ, судии во пензија.

14    17

Нотарските денови ги отвори претседателот на Нотарската комора, г-дин Васил Кузманоски со упатување на поздрав до излагачите и гостите, а веднаш потоа пред сите нотари, свечено ја презентира издадената Монографија ,,20 години НОТАРИЈАТ во Република Македонија’’ и оддаде значење и признание за досегашното постоење и функционирање на нотаријатот во Република Северна Македонија, кое е претставено во монографијата, издадена од Нотарската комора по повод 20 години нотаријат во Република Македонија, настан кој свечено беше одбележан во месец јуни минатата година.

Претседателот, г-дин Васил Кузманоски истакна дека токму навршувањето на 20 години нотаријат во Република Македонија е поттик за издавање монографија, во која редоследно и фактографски се прикажани настаните што го одбележаа развојниот пат и градењето на нотаријатот во Република Македонија, како институција што има значаен придонес во обезбедување правната сигурност во Република Македонија. Изрази верување дека оваа монографија, како пресек на најзначајните случувања и активности кои го одбележаа нотаријатот, ќе биде корисен извор на податоци за подобро запознавање и приближување кон македонскиот нотаријат, но истовремено ќе послужи како поттик и насока за идниот развој на нотарската служба.

Во неговото обраќање посебно беше нагласено следното:

,,Оваа монографија ќе остане сведок на едно време, време на основање, развој и растеж на Нотаријатот во Република Македонија, време на големи напори и големи предизвици и достигнувања и ќе биде светилник за сегашните и идните генерации за натамошен развој на нотарската служба во интерес на граѓаните и општеството.’’

11  12

Примерок од Монографијата беше поделена на сите присутни нотари и гости на Нотарските денови.

            По обраќањето на претседателот на Нотарската комора, од името на министерот за правда, г-ѓа Рената Дескоска пред присутните со поздравен говор се обрати г-ѓа Љубица Караманди Попчески, државен советник во Министерството за правда, која го нагласи значењето и потребата од оргaнизирањето на едукација на нотарите од ваков вид како што се Нотарските денови.

           18

 

Нотарските денови продолжија со излагањата од предвидената Програма, при што се даде акцент на теми во врска со постапката за издавање на решение за нотарски платен налог, но и други теми кои се од интерес и потреба за нотарското работење.

  • Првата тема: ,,Улогата на нотарите во работењето на деловните субјекти’’ ja изложи деканот на Правниот факултет, проф д-р Горан Коевски, кој се осврна на овластувањата и надлежностите на нотарите пропишани со Законот за трговските друштва и укажа на потребата од подобро и посистематско уредување на улогата на нотарите во некојa наредна новела на ЗТД.

19  8

Со последните изменувања и дополнувања на Законот за нотаријатот од декември 2018 година, најголемиот број на новини се однесуваат на постапката по нотарски платен налог. Ова е и причината во втората да тема да бидат разработени новините во поглед на постапката за издавање на нотарски платен налог, со посебен осврт на проблемите и дилемите со кои се соочуваат нотарите во своето постапување, а согледано преку судското постапување по повод поднесените приговори.

  • Втората тема: ,,Постапка за донесување на решение за нотарски платен налог и достава согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр. 233/18) – практична примена, проблеми и дилеми’’ ja изложи заменик претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје, судија Наталија Донева.

 13

  • Третата тема: ,,Решение за издавање на нотарски платен налог и приговор,, ја изложи д-р Арсен Јаневски, професор во пензија на Правниот факултет Јустинијан Први Скопје.

Во неговото излагање, посебен осврт се даде на формата и содржината на Решението за издавање на нотарски платен налог согласно последните измени на Законот за нотаријатот, краток осврт кон процесните решенија во постапката за издавање на нотарски платен налог и беа изложени новините кои се однесуваат на приговорот против решението за издавање на нотарски платен налог.

Првиот ден од Нотарските денови заврши со панел дискусија во врска со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, кој е во примена од 7 јули 2018 год., модерирана од страна на нотар Мери Весова, претседател на Комисијата на Комората за вршење надзор над овој закон, нотар Данче Шеримова, претседател на Стручниот совет и Татјана Димитрова, заменик секретар на Комората. На оваа панел дискусијата со активна вклученост на нотарите беа разгледани поставените спорни прашања и дилеми од нотарите и беа дадени соодветни одговори, кои претходно се усогласени со Управата за финансиско разунавање.

Вториот ден од Нотарските денови беше посветен на разгледување на прашања и дилеми во нотарското постапување од страна на Стручниот совет на Нотарската комора.

Како и претходните, така и овие Нотарски денови се покажаа како најдобро избран механизам за стручно усовршување и надоградување на нотаријатот во Република Северна Македонија.

Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30