Членови на Дисциплински совет на НКРМ:

  1. Бабиќ Матилда – нотар од Скопје  (Претседател на Дисциплински совет)
  2. Прочкова Нада – нотар од Гевгелија
  3. Љубинка Башеска – судија на Основен суд Скопје 1 Скопје
  4. Емине Мурати – судија на Основниот суд во Гостивар
  5. Петар Аневски - јавнен обвинител во ОЈО Битола

Заменици – членови на Дисциплински совет на НКРМ:

  1. Мексуд Максуд – нотар од Ресен
  2. Сарџовска Снежана – нотар од Скопје
  3. Драган Николовски – судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје
  4. Снежана Таневска – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје
  5. Наташа Крстевска Цалева - јавен обвинител во ОЈО Скопје