Ред.
број
Правилници
1. Правилник за работа на Стручниот совет
2. Правилник за практично усовршување на нотарски приправници
3. Правилник за постапување по претставки
4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работа на Стручен совет
5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дисциплинска постапка
6. Правилник за избор и поставување на помошник нотар
7. Правилник за дисциплинска постапка и дисциплинска одговорност - пречистен текст
8. Правилник за дополнување на правилникот за дисциплинска постапка
9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапување по претставки 2018
10. Правилник за регистар на тестаменти
11. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за постапување по претставки јули 2018 година
12. Правилник за работа на Стручниот совет на Нотарска комора
13. Правилник за постапување по претставки, предлози и иницијативи за поведување на дисциплинска постапка против нотар, заменик нотар и нотар кој привремено ја врши службата
14. Правилник за дисциплинска одговорност и дисицплинска постапка на Нотарска комора
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30