1. Правилник за дополнување на Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка на Нотарската комора на Република Македонија од 29.09.2007 год. и 27.03.2010 год.
2. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија
3. Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка на Нотарската комора на Република Северна Македонија
4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапување по претставки со кои се бара поведување на дисциплинска постапка против нотар јули 2018 година
5. Правилник за изменување на Правилникот за нотарски печати и штембили
6. Правилник за изменување на Правилникот за нотарските исправи
7. Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот СЛ. Весник на РСМ бр.75 од 10.4.2019
8. Правилник за постапување по претставки предлози и иницијативи за поведување на ДП
9. Правилник за раб време измени 2017
10. Правилник за работа на Собранието на НКРСМ
11. Правилник за работа на Стручен совет на Нотарска комора
12. Правилник за работа на Стручниот совет на Нотарска комора
13. Правилник за регистар на тестаменти
14. Правилник измени - СЛ бр 80 2017
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30