Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 година

Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 година

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот  во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите клиенти)

Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик (со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои произлегуваат од Законот)

Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции

Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација

Соопштение за рестриктивната веб платформа, обврската за регистрирање на сите обврзани субјекти од член 5 од ЗСППФТ како и инструкции и упатсво за процесот на регистрација

Упатство за проценка на ризик кај нотарите