1. ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА -Поранешен претседател на Нотарска комора на РМ (1998-1999)

2. НИКОЛА КАЈЧЕВСКИ -Поранешен претседател на Нотарска комора на РМ (1999-2005)

3. ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ-Поранешен претседател на Нотарска комора на РМ (2005-2011)

4. ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА -Поранешен претседател на Нотарска комора на РМ (2011-30.10.2016)

5. ВАСИЛ КУЗМАНОСКИ -Поранешен В.Д. претседател на Нотарска комора на РМ (31.10.2016-15.03.2017)

6. ВАСИЛ КУЗМАНОСКИ -Поранешен претседател на Нотарска комора на РСМ (15.03.2017-22.06.2020)